Nadležnosti Ureda

Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, kao stalni organ uprave Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, nadležan je za zastupanje Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, kao i za uspostavljanje saradnje i koordinaciju Brčko distrikta sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama i ambasadama u cilju osiguravanja da se interesi Distrikta kao institucije BiH i jedinice lokalne samouprave, a koja je uspostavljena u skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Brčko distrikta BiH, priznaju i štite.

Nadležnosti, prava i dužnosti Ureda koordinatora ogledaju se u sljedećem:

 • stalno informisanje o programu rada, projektima i aktivnostima gradonačelnika i Vlade, prioritetima i promjenama u sklopu njih, i obavještavanje gradonačelnika i Vlade o radu, prioritetima i dešavanjima unutar Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH,
 • zastupanje interesa Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH i drugim institucijama,
 • prisustvovanje svim sjednicama Vijeću ministara i praćenje rada Parlamentarne skupštine BiH,
 • revidiranje svih materijala Vijeću ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH koji su od važnosti za Distrikt i shodno tome informisanje gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH,
 • revidiranje svih materijala Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH koji su od važnosti za državu i shodno tome informisanje Vijeću ministara i Parlamentarne skupštine BiH,
 • uspostavljanje i održavanje kontakata sa domaćim i stranim političkim, privrednim, fiskalnim institucijama i nevladinim organizacijama i preuzimanje informacija od važnosti za razvoj Distrikta,
 • saradnja sa institucijama Distrikta i predstavnicima Distrikta u radnim grupama na državnom nivou u vezi sa pitanjima od ustavne, statutarne i pravne važnosti,
  • praćenje zakonodavnih aktivnosti na nivou BiH koje su od važnosti za zakone Brčko distrikta BiH i preduzimanje odgovarajućih radnji kako bi se osiguralo da zakoni Brčko distrikta BiH budu u skladu sa zakonima na nivou države,
  • zastupanje interesa Brčko distrikta BiH pred domaćim i međunarodnim institucijama,
  • praćenje privrednih, a posebno fiskalnih aktivnosti koje se tiču oporezivanja na nivou BiH i koje su od važnosti za Brčko distrikt BiH, kao i predlaganje odgovarajućih mjera koje treba preduzeti da bi se uskladile aktivnosti i politika države i Distrikta,
  • uspostavljanje i održavanje saradnje, kao i koordinacija na projektima koji se realizuju u Bosni i Hercegovini od strane međunarodnih i donatorskih organizacija,
  • uspostavljanje i održavanje kontakata i praćenje aktivnosti, projekata i programa koje sprovode strane i domaće organizacije i institucije iz oblasti evropskih integracija,
  • praćenje aktivnosti iz oblasti političkih i civilnih poslova na nivou BiH koje su od važnosti za Brčko distrikt BiH i predlaganje odgovarajućih radnji koje treba preduzeti da bi se uskladile aktivnosti i politika države i Distrikta,
  • koordinacija i saradnja u vezi sa sportskim, obrazovnim i kulturnim projektima i programima na državnom nivou u cilju adekvatne zastupljenosti Distrikta u tim   programima.                        

Ciljevi Ureda

1. OČUVANJE I PROMOCIJA INTERESA BRČKO DISTRIKTA BIH U SKLADU SA KONAČNOM ARBITRAŽNOM ODLUKOM I USTAVOM BIH;

2. UČEŠĆE U ODBORIMA VIJEĆA MINISTARA BIH I SJEDNICAMA SAVJETA MINISTARA BIH;

3. UČEŠĆE U RADNIM GRUPAMA I KOMISIJAMA NA DRŽAVNOM NIVOU I KOORDINACIJA SA PREDSTAVNICIMA BRČKO DISTRIKTA BIH KOJI SU ČLANOVI RADNIH GRUPA I KOMISIJA NA DRŽAVNOM NIVOU;

4. SARADNJA SA AMBASADAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA;

5. UKLJUČIVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH I PRISTUP RAZNIM PROJEKTIMA I FONDOVIMA;

6. OSTALE AKTIVNOSTI U SKLADU SA PISMENIM ILI USMENIM ZAHTJEVIMA GRADONAČELNIKA, VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH, SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH I OSTALIH INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BIH.